Regulamin sklepu i polityka prywatności

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Meblowy Kramik, dostępny pod adresem internetowym:  www.meblowykramik.pl, prowadzony jest przez Bonart Pavel Bondar
  NIP: 7272878358, REGON:528403108, ul. Gdańska 145 lok.3 (woj. łódzkie), 90-536 Łódź.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – Bonart Pavel Bondar
  NIP: 7272878358
  REGON:528403108
  ul.Gdańska 145 lok.3 (woj. łódzkie)
  90-536 Łódź
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.meblowykramik.pl 
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy:
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@meblowykramik.pl
 3. Poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok
 4. Czat online – Messenger: https://www.facebook.com/meblowykramik/
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Bank Millenium: 37 1160 2202 0000 0006 1098 4126
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się rownież za pomocą aplikacji messenger ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 20:00
 8. Telefon kontaktowy +48 690 900 439

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, 
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:  imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu :
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Faktury będą przesyłane droga elektroniczną na wskazany przez Klienta numer e-mail, 
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka pocztowa, 
 2. Przesyłka kurierska, 
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Płatności elektroniczne
 3. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 h  od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, zamówienie będzie dostarczone po skompletowaniu całego zamówienia.
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.   Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy – zwroty towaru

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 4. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu    internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze   sposobu   dostawy   przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w    Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych   przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polityka prywatności i plików cookies

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanej RODO

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

Administratorem danych jest

Bonart Pavel Bondar
NIP: 7272878358
REGON:528403108
ul.Gdańska 145 lok.3 (woj. łódzkie)
90-536 Łódź

 1. Dane osobowe –to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Administrator w celu rejestracji profilu,  zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wysyłania informacji handlowych i marketingowych/newsletter będzie przetwarzał takie dane jak: imię i nazwisko,  adres zamieszkania, numer telefonu,  adres e-mail, NIP osoby fizycznej, adres IP;
 2. Przetwarzani danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
 4. Strona trzecia – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 5. Odbiorca  – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 6. Użytkownik/Klient– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Cookies  – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzysta się ze stron internetowych serwisu www.meblowykramik.pl;
 8. Cookies Administratora  – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu;
 9. Serwis  – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://meblowykramik.pl
 10. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu internetowego;

II.  Cel zbierania i przetwarzania danych

 1. Dokonując zakupu produktów znajdujących się w serwisie  www.meblowykramik.pl wyrażasz świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (podmioty przetwarzające) w celu rejestracji profilu,  zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, obsługi konta w serwisie, dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora, działań marketingowych świadczonych przez Administratora, odpowiedzi na pisma i wnioski, zapewnienia bezpieczeństwa archiwizacji danych, spełnienia ciążących na Administratorze  obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator ma prawo zbierać i przetwarzać dane osobowe tj. imię i nazwisko,  adres zamieszkania, numer telefonu,  adres e-mail, NIP osoby fizycznej, adres IP; w celu wskazanym w pkt. II ppkt. 1.
 3. Zakup każdego produktu znajdującego się w serwisie internetowym www.meblowykramik.pl równoznaczny  jest z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką i Regulaminem serwisu.
 4. Wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją przez Ciebie Warunków niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie  odpowiedniej  zgody w serwisie www.meblowykramik.pl podczas realizacji zamówienia. W przypadku nie wyrażenia przez Ciebie zgody nie dojdzie do realizacji zamówienia.
 5. Administrator bez uzyskania Twojej  świadomej zgody nie przetwarza i  nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych bądź adresowych. Wyjątek od tej reguły to sytuacja, w której Administrator zostanie zobligowany do udostępnienia danych na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu prawnego.

III. Współpraca i powierzanie danych osobowych

 1. W celu kompleksowej realizacji wybranej przez Ciebie oferty  współpracujemy z różnymi podmiotami m.in. producentami mebli. Niniejszym podmiotom przekazujemy Twoje dane zgodnie z umową powiernictwa/umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zasadami niniejszego regulaminu.
 2. W celu realizacji usługi Twoje dane osobowe mogą być również przekazane przez nas  innym niż wskazane w pkt. 1 podmiotom tj. osobom  przez nas zatrudnionym, przedsiębiorcom i firmom zewnętrznym współpracującym z nami na zasadzie umowy powiernictwa / umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane w naszym imieniu, w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z zasadami ochrony prywatności, w związku ze zleconymi przez serwis działaniami. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane i powierzane przez nas podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym. Jeżeli będziesz dokonywać płatności on- line za pomocą systemu Przelewy24, Twoje dane zostaną udostępnione Przelewy24. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Administrator w takich  przypadkach wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe podawane do utworzenia profilu czy wpisywane do  formularza  rezerwacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

IV. Przechowywanie danych , prawo dostępu do danych

 1. Twoje dane osobowe przechowujemy, dopóki są one potrzebne do realizacji usługi i realizowania celów wynikłych z zawartej z nami umowy.  Dane przechowywane są także w celu prowadzenia profilu Użytkownika. Okres przez jaki dane będą przechowywane zależy od przepisów prawa (w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami),  okresu który jest niezbędny do ochrony interesów serwisu (np. do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu), okresu na jaki została udzielona zgoda (do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę).
 2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Usuwanie danych

 1. W każdym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W sytuacji kiedy dokonałeś rezerwacji w serwisie  jak również w przypadku kiedy założyłeś konto w serwisie www.meblowykramik.pl możesz usunąć swoje dane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o usunięciu danych osobowych drogą pocztową na adres Bonart Pavel Bondar, NIP: 7272878358, REGON:528403108, ul.Gdańska 145 lok.3 (woj. łódzkie), 90-536 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@meblowykramik.pl. W takim przypadku Twoje dane są usuwane  z serwisu internetowego niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia oświadczenia o usunięcie danych osobowych.
 3. W taki sam sposób jak wskazany w pkt. V ppkt. 2 możesz złożyć  oświadczenie dotyczące Twoich  danych osobowych tj. wglądu, sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania, przenoszenia danych osobowych.
 4. Usunięcie danych  spowoduje trwałe usunięcie w serwisie internetowym www.meblowykramik.pl wszystkich wprowadzonych i przekazanych przez Ciebie danych osobowych tj.  imię i nazwisko,  adres zamieszkania, numer telefonu,  adres e-mail, NIP osoby fizycznej, adres IP oraz innych zapisanych tam treści. Trwałe usunięcie Twoich danych w serwisie internetowym spowoduje to, iż ponowne uzyskanie dostępu do konta nie będzie możliwe.

VI. Dodatkowa zgoda – przesyłanie informacji handlowej  do celów marketingowych / Newslleter

 1. Twojedane osobowe mogą zostać wykorzystane tylko za Twoją dodatkową zgodą do celów marketingowych tj.:

     – przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej np.     reklam za pomocą poczty elektronicznej itp. /Newsletter

 1. Przesyłanie informacji handlowej we wskazany wyżej sposób wymaga wyrażenia Twojej zgody

    –  podczas rezerwacji oferty,

    – poprzez wprowadzenie swojego adresu e – maila do zakładki zapisz się do newsletter

co jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Z Polityką Prywatności oraz Regulaminem,

VII. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do profilowania.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Serwis www.meblowykramik.pl zabezpieczony jest  za pomocą m.in. bezpiecznego  protokołu szyfrowania komunikacji – SSL. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach;
 2. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez serwis z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

IX. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@meblowykramik.pl

X. Odwołanie

Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych możesz złożyć skargę do organu regulującego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub lokalnego organu nadzorczego.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

XI . Pliki Cookies

 1. Stosowane przez Administratora są również pliki  Cookies (dane informatyczne, pliki tekstowe wysyłane przez Twój komputer za każdym razem gdy odwiedzisz nasz serwis przypisane są do Twojego konta lub przeglądarki). Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesji: są przechowywane na Twoim urządzeniu  do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Pliki Cookies sesji nie dają możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania .

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu dopóki Ty lub Twoja przeglądarka ich  nie skasuje. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie spowoduje ich usunięcia. Cookies trwałe nie dają możliwości  pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

     XII. Cel stosowania Plików Cookies

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację np. lokalizację, pomagają w tworzeniu statystyk. Stosowanie Plików Cookies ma na celu dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Korzystamy z Google Analitics, które rejestruje Wasze zachowanie na stronie. Administrator usługi wykorzystuje Cookies w celach: reklamowych, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, zbierania danych statycznych.

XIII.  Przechowywanie i udostępnianie Plików Cookies.

 1. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Możesz tego dokonać  za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu.
 2. Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu  do Plików Cookies do swojego urządzenia. Pamiętaj, że w przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu  będzie możliwe, z wyłączeniem funkcji, które wymagają plików Cookies co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.